Kaw Valley Greenhouse
1610 Vernon.
N. Kansas City, MO 64116

888-274-6751
www.kawvalleygreenhouses.com