Lyman Richey
28333 Street.
Valley, NE 68064

402-558-2727